หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-5-021ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารคลังสินค้าไซโล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย และการควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102101 วางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าของไซโล 1. วางแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออก ไซโล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102101.01 104041
102101 วางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าของไซโล 2. ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโลให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102101.02 104042
102101 วางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าของไซโล 3. ตรวจสอบแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102101.03 104043
102102 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้ายสินค้าของไซโล 1. กำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออก ไซโลให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102102.01 104044
102102 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้ายสินค้าของไซโล 2. จัดเตรียมกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโลให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102102.02 104045
102102 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้ายสินค้าของไซโล 3. จัดทำรายงานเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโลตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบการกำหนด 102102.03 104046
102103 ควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินของไซโล 1. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินที่สถานประกอบการกำหนด 102103.01 104047
102103 ควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินของไซโล 2. ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินที่สถานประกอบการกำหนด 102103.02 104048
102103 ควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินของไซโล 3. จัดทำรายงานผลการควบคุมการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 102103.03 104049

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า

  1.1 สามารถวางแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.2 สามารถดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.3 สามารถตรวจสอบแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ปฏิบัติการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย

  2.1 สามารถกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2.2 สามารถจัดเตรียมกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2.3 สามารถจัดทำรายงานเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออก ไซโลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

  3.1 สามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  3.2 สามารถควบคุมวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  3.3 สามารถจัดทำรายงานผลการควบคุมการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า

2. เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย

3. การควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

  4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขลักษณะโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

  การวางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย และควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. จัดการวางแผนความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า จะต้องวางแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล สามารถดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล และรวมถึงสามารถตรวจสอบแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล 

  2. จัดการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนย้าย จะต้องกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล สามารถจัดเตรียมกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล และรวมถึงจัดทำรายงานเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล

  3. จัดการควบคุมการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน จะต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถควบคุมวิธีการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน และรวมถึงสามารถจัดทำรายงานผลการควบคุมการปฏิบัติงานเคลื่อนสินค้าตามแผนความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ