หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการโครงสร้างพื้นฐานไซโล

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-5-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการโครงสร้างพื้นฐานไซโล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารคลังสินค้าไซโล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน และจัดการบำรุงรักษาซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102081 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของไซโล 1. จัดทำข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102081.01 104021
102081 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของไซโล 2. ดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102081.02 104022
102081 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของไซโล 3. วางแผนตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102081.03 104023
102082 จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกของไซโล 1. กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102082.01 104024
102082 จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกของไซโล 2. ดำเนินการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามรายการเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานประกอบการกำหนด 102082.02 104025
102082 จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกของไซโล 3. วางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกตามรายการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานประกอบการกำหนด 102082.03 104026
102083 จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนของไซโล 1. จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 102083.01 104027
102083 จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนของไซโล 2. ดำเนินการบริหารการบริการ ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 102083.02 104028
102083 จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนของไซโล 3. วางแผนการตรวจสอบการบริการสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 102083.03 104029
102084 จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบของไซโล 1. จัดทำเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล เพื่อบำรุงรักษาตามรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบไซโลที่กำหนด 102084.01 104030
102084 จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบของไซโล 2. ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล ตามรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบไซโลที่กำหนด 102084.02 104031
102084 จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบของไซโล 3. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบของเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล ตามรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบไซโลที่กำหนด 102084.03 104032

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน

  1.1 สามารถจัดทำข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.2 สามารถดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.3 สามารถวางแผนตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ปฏิบัติการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก

  2.1 สามารถกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2.2 สามารถดำเนินการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2.3 สามารถวางแผนตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน

  3.1 สามารถจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด

  3.2 สามารถดำเนินการบริหารการบริการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

  3.3 สามารถวางแผนการตรวจสอบการบริการสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. ปฏิบัติการจัดการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล

  4.1 สามารถจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล เพื่อบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.2 สามารถตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโลตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.3 สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบของเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน

2. การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก

3. การจัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน

4. การจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไซโล

  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

  4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไซโลโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน และจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องจัดทำข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน และรวมถึงสามารถวางแผนตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน

   2. จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และรวมถึงวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก

   3. จัดการเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน จะต้องจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริการสนับสนุน สามารถดำเนินการบริหารการบริการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด และรวมถึงสามารถวางแผนการตรวจสอบการบริการสนับสนุน

   4. จัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล จะต้องจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล เพื่อบำรุงรักษา สามารถตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโลตามที่กำหนด และรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบของเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบไซโล

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

1. แบบทดสอบอัตนัย

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ