หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-5-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารคลังสินค้าไซโล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักลักษณะส่วนบุคคล กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาล และติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102091 กำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของไซโล 1. กำหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ 102091.01 104033
102091 กำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของไซโล 2. กำหนดแผนการตรวจสุขภาพของพนักงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ 102091.02 104034
102091 กำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของไซโล 3. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขอนามัยส่วนบุคคลด้านคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ 102091.03 104035
102092 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาลของไซโล 1. กำหนดแผนการทำความสะอาดและการสุขาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102092.01 104036
102092 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาลของไซโล 2. ติดตามผลการทำความสะอาด การสุขาภิบาลตามแผนการทำความสะอาด ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102092.02 104037
102092 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาลของไซโล 3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดของมาตรฐานคลังสินค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ 102092.03 104038
102093 ติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของไซโล 1. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102093.01 104039
102093 ติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของไซโล 2. ปรับปรุง พัฒนา วิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102093.02 104040

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักลักษณะส่วนบุคคล

   1.1 สามารถกำหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด

   1.2 สามารถกำหนดแผนการตรวจสุขภาพของพนักงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

   1.3 สามารถติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขอนามัยส่วนบุคคลด้านคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ปฏิบัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาล

   2.1 สามารถกำหนดแผนการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

   2.2 สามารถติดตามผลการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลตามแผนการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่แผนกำหนด

   2.3 สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดของมาตรฐานคลังสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่แผนกำหนด

3. ปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  3.1 สามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  3.2 สามารถปรับปรุง พัฒนา วิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

2. ความสะอาด การสุขาภิบาล และสุขลักลักษณะส่วนบุคคล

3. การติดตามผลการปฏิบัติงาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การกำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักลักษณะส่วนบุคคล กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาล และติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. จัดการกำหนดนโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักลักษณะส่วนบุคคล จะต้องกำหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลตามข้อกำหนด กำหนดแผนการตรวจสุขภาพของพนักงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล และรวมถึงสามารถติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสุขอนามัยส่วนบุคคลด้านคลังสินค้า

   2. จัดการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดและสุขาภิบาล จะต้องกำหนดแผนการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถติดตามผลการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลตามแผนการทำความสะอาดและการสุขาภิบาล และรวมถึงสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดของมาตรฐานคลังสินค้า

   3. จัดการติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะต้องวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ และรวมถึงสามารถปรับปรุง พัฒนา วิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ