หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเทคโนโลยีสำหรับไซโล

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-5-023ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเทคโนโลยีสำหรับไซโล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 ผู้บริหารคลังสินค้าไซโล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี และดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

1321 ผู้จัดการด้านการผลิต

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102121 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล 1.กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102121.01 104062
102121 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล 2.จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102121.02 104063
102121 จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล 3.จัดทำรายงานการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโลตามรายการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด 102121.03 104064
102122 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของไซโล 1. ระบุข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด 102122.01 104065
102122 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของไซโล 2. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ตามรายการเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที่สถานประกอบการกำหนด 102122.02 104066
102122 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของไซโล 3. จัดทำรายงานการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้ตามรายการเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที่สถานประกอบการกำหนด 102122.03 104067
102123 ดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล 1. วางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้ตามรายการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีที่สถานประกอบการกำหนด 102123.01 104068
102123 ดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล 2. กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด 102123.02 104069
102123 ดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด 102123.03 104070

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล

  1.1 สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.2 สามารถจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.3 สามารถจัดทำรายงานการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ปฏิบัติการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี

  2.1 สามารถระบุข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด

  2.2 สามารถจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด

  2.3 สามารถจัดทำรายงานการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด

3. ปฏิบัติการดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล 

  3.1 สามารถวางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

  3.2 สามารถกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

  3.3 สามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด    


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล

2. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี

3. การดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. เอกสารผ่านการอบรมการจัดการระบบคุณภาพการบริการ

 2. เอกสารการรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ

 3. เอกสารการรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

 4. แฟ้มสะสมผลงาน

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินเกี่ยวกับจัดการจัดการเทคโนโลยีสำหรับไซโล โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

   (ง) วิธีประเมิน

     1. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การจัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี และดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. จัดการข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล จะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล สามารถจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล และรวมถึงสามารถจัดทำรายงานการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีควบคุมไซโล 

  2. จัดการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี จะต้องระบุข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี สามารถจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด และรวมถึงจัดทำรายงานการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี

  3. จัดการดูแลรักษาเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมไซโล จะต้องวางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี สามารถกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี และรวมถึงสามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่กำหนด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ