คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านตรวจรักษาสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็น จัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าตามมาตรฐาน ควบคุมป้องกันสินค้าเสียหายสูญหายและเสื่อมสภาพ ควบคุมการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดในคลังสินค้าห้องเย็น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการจัดเก็บสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
3. มีความรู้ในการจัดการระดับต้น และสามารถกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้ พัฒนา และประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
10. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ต้องสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนกข้อมูล หัวหน้าแผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่อาวุโสคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-4-031ZB ตรวจรักษาสินค้าในห้องเย็น
LOG-WII-4-032ZB จัดการความปลอดภัยในห้องเย็นตามมาตรฐาน
LOG-WII-4-033ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็น
LOG-WII-4-034ZB ควบคุมป้องกันสินค้าเสียหาย สูญเสียและเสื่อมสภาพ
LOG-WII-4-035ZB ควบคุมการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดในห้องเย็น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ