คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จะสามารถใช้ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถสั่งงานได้
    2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
    3. ทักษะความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย
    4. สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
        1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 ทั้งหน่วยสมรรถนะแกนกลางและหน่วยสมรรถนะทางเทคนิค
    2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
        2.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปีต่อเนื่อง
        2.2 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านเครื่องกล
        2.3 หรือ สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านเครื่องกลอย่างน้อย 1 ปีต่อเนื่อง
        2.4 หรือ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านเครื่องกล อย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง
    3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้นไป
        3.1 หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อเนื่อง จึงจะสามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้านเครื่องกล
หมายเหตุ : 
    หน่วยสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) จำนวน 4 หน่วย ได้แก่
    PPC4/1 โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)
    PPC4/2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety, Health and Work Environment (SHE))
    PPC4/3 หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)  
    PPC4/4 ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview) 
    หน่วยสมรรถนะทางเทคนิค อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จำนวน 5 หน่วย ได้แก่
    PPM4/1 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 1 (Safety in Mechanical Maintenance 1)  
    PPM4/2 พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Fundamental of Machine and Equipment Used in Production Process)
    PPM4/3 การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์(Inspection and Correction of Fault or Malfunction in Machinery and Equipment Operation’s Condition)
    PPM4/4 การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และระบบท่อ(Repairing or Replacing and Overhual of Malfunction Rotating Equipment and Auxiliary System)
    PPM4/5 ระบบการซ่อมบำรุง การใช้เครื่องมือและวัสดุ สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี(Maintenance System, Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-4-040ZB โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)
PTC-ZZZ-4-041ZB ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety,Health and Work Environment (SHE))
PTC-ZZZ-4-042ZB หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)
PTC-ZZZ-4-043ZB ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview)
PTC-ZZZ-4-072ZB ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 1 (Safety in Mechanical Maintenance 1)
PTC-ZZZ-4-073ZB พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Fundamental of Machine and Equipment Used in Production Process)
PTC-ZZZ-4-074ZB การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Inspection and Correction of Fault or Malfunction in Machinery and Equipment Operation’s Condition)
PTC-ZZZ-4-075ZB การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์และระบบท่อ (Repairing or Replacing and Overhaul of Malfunction Rotating Equipment and Auxiliary System)
PTC-ZZZ-4-076ZB ระบบการซ่อมบำรุง การใช้เครื่องมือและวัสดุสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Maintenance System, Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0056-A : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ยินดีต้อนรับ