หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ลักษณะและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม กระบวนการผลิตที่มีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี พร้อมทั้ง การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในหน่วยปฏิบัติการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) 1. นำเสนอแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทย(Basic concepts of Petroleum and Petrochemical Industry and Business in Thailand are described) PPC4/1-1.01 101499
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) 2. ระบุผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี(Product Chain in Petrochemical Business (i.e., feedstock, upstream, intermediate, and downstream) are explained) PPC4/1-1.02 101500
PPC4/1-1 เข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure) 3. วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ (Analyze impacts of industry on community,environment and economy are described) PPC4/1-1.03 101501
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) 1. ประยุกต์ใช้สูตรคณิตศาสตร์กับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of mathematic in the process plant are described) PPC4/1-2.01 101502
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of chemical concepts in the process plant are described) PPC4/1-2.02 101503
PPC4/1-2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และ ฟลูอิดเอ็นจิเนียร์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, Physical, Thermodynamic and Fluid Engineering Concepts) 3. ประยุกต์ใช้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และฟลูอิดเอ็นจิเนียร์กับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี (The applications of physical concepts/thermodynamic/ fluid engineering in the process plant are described) PPC4/1-2.03 101504
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) 1. เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The roles, responsibilities and expectations of technicians are described) PPC4/1-3.01 101505
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) 2. เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น  (Operated and basic care of equipment are properly identified) PPC4/1-3.02 101506
PPC4/1-3 เข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand the Technician Roles in the Unit Operation) 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระบบตัดแยก (Isolation System (Log out Tag out/Permit to work) documentation are explained) PPC4/1-3.03 101507
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) 1. ระบุความหมายของสัญลักษณ์และศัพท์เทคนิคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้อย่างถูกต้อง (Symbols, signs and terminology in Technical Term are correctly interpreted) PPC4/1-4.01 101508
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน (ICT applications for data storage and utilization are described) PPC4/1-4.02 101509
PPC4/1-4 เข้าใจความหมายของคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม และระบุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit operation) 3. ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ระบบ DCS และ ระบบ PLC) (Basic ICT program such as Microsoft Record, PLC, Excel, Power Point and Basic DCS in the unit operation are used) PPC4/1-4.03 101510

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Product Chain in Petrochemical Business)

    ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ พื้นฐานทฤษฎี/สูตรคณิตศาสตร์กับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

    พื้นฐานด้านเคมีกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต พื้นฐานด้านฟิสิกส์ เทอร์โมไดนามิค และฟลูอิดเอ็นจิเนียริ่งกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิธีการปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ความหมายของสัญลักษณ์และศัพท์เทคนิคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การใช้ระบบ DCS และ ระบบ PLC ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การใช้งานโปรแกรม Words, Excel, Power point

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการหรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3. คำแนะนำในการประเมิน

    โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

4. วิธีการประเมิน

    พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และโครงสร้างธุรกิจในแง่ของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เคมีและฟิสิกส์ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน (Microsoft Word, Excel, Power Point) การใช้ระบบ DCS และ ระบบ PLC ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานหน่วยผลิต

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทย ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมการกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลาย

    วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ก๊าซ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลัก

    ผลกระทบของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การสร้างรายได้ให้ประเทศ อันตรายจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

    วิธีการปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ครอบคลุมถึง ความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของเครื่องจักร

    ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นต้น

    โปรแกรมการใช้ระบบ DCS และระบบ PLC ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หลักการความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1.แบบทดสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

2.แบบทดสอบข้อเขียน 

18.3 เครื่องมือการประเมิน

3.แบบทดสอบข้อเขียน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

4.แบบทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ