หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์และระบบท่อ (Repairing or Replacing and Overhaul of Malfunction Rotating Equipment and Auxiliary System)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-075ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์และระบบท่อ (Repairing or Replacing and Overhaul of Malfunction Rotating Equipment and Auxiliary System)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจเรื่องการซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และมีความเข้าใจเรื่องการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และระบบท่อ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM4/4-1 การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบท่อและส่วนประกอบ (Repairing, Overhual Procedure for Machine and Mechanic Component or Repair, Replace for Rotating Equipment and Auxiliary System) 1. อธิบายขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม,การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Describe repairing overhaul and testing procedure of machinery and mechanical components) PPM4/4-1.01 101941
PPM4/4-1 การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบท่อและส่วนประกอบ (Repairing, Overhual Procedure for Machine and Mechanic Component or Repair, Replace for Rotating Equipment and Auxiliary System) 2. อธิบายค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม, การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Describe specification or acceptance criteria used in repairing, overhaul and testing procedure of machine and mechanical component) PPM4/4-1.02 101942
PPM4/4-1 การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบท่อและส่วนประกอบ (Repairing, Overhual Procedure for Machine and Mechanic Component or Repair, Replace for Rotating Equipment and Auxiliary System) 3. อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Coupling Alignment, Balanceสำหรับเครื่องจักร (Describe fundamental of coupling alignment and balancing method for machine and mechanical components) PPM4/4-1.03 101943
PPM4/4-1 การซ่อมแซม การยกเครื่อง เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบท่อและส่วนประกอบ (Repairing, Overhual Procedure for Machine and Mechanic Component or Repair, Replace for Rotating Equipment and Auxiliary System) 4. อธิบายการควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Describe quality control in repairing, overhaul and testing for machine and mechanical components) PPM4/4-1.04 101944
PPM4/4-2 เข้าใจเรื่องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Maintaining, Repairing and Overhaul Procedure of Static Equipment and Piping System) 1. อธิบายขั้นตอน วิธีการซ่อมแซม,การเปลี่ยนชิ้นส่วน และการทดสอบอุปกรณ์ และระบบท่อ (Describe repairing overhaul and testing procedure of static equipment and piping system) PPM4/4-2.01 101945
PPM4/4-2 เข้าใจเรื่องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Maintaining, Repairing and Overhaul Procedure of Static Equipment and Piping System) 2. อธิบายค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม, เปลี่ยน และการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบท่อ(Describe specification or acceptance criteria used in repairing, replace and install procedure of static equipment and piping component) PPM4/4-2.02 101946
PPM4/4-2 เข้าใจเรื่องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Maintaining, Repairing and Overhaul Procedure of Static Equipment and Piping System) 3. อธิบายการทำ Flange Alignment และการติดตั้งอุปกรณ์และระบบท่อ (Describe fundamental of flange alignment and balancing method for install static equipment and piping system) PPM4/4-2.03 101947
PPM4/4-2 เข้าใจเรื่องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Maintaining, Repairing and Overhaul Procedure of Static Equipment and Piping System) 4. อธิบายการควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบท่อ  (Describe quality control in repairing, replace and install for static equipment and piping system) PPM4/4-2.04 101948

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    เข้าใจการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม, การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม, การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Coupling Alignment, Balance สำหรับเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์

    เข้าใจการซ่อมบำรุงเครื่องจักรคงที่และระบบท่อ ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบท่อ ค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม เปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบท่อ การทำ Fange Alignment และการติดตั้งอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบท่อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจเข้าใจเรื่องการซ่อมแซม, Overhaul เครื่องจักรและ Mechanical component และมีความเข้าใจเรื่องการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ (Static Equipment) และ Piping Componentพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เข้าใจการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม, การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม, การยกเครื่อง และการทดสอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Coupling Alignment, Balance สำหรับเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์

        เข้าใจการซ่อมบำรุงเครื่องจักรคงที่และระบบท่อ ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบท่อ ค่าพิกัดหรือค่าที่ยอมรับ (Acceptance Criteria) ในการซ่อมแซม เปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบท่อ การทำ Fange Alignment และการติดตั้งอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบท่อ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ