หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 1 (Safety in Mechanical Maintenance 1)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-072ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 1 (Safety in Mechanical Maintenance 1)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจหลักความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องมือกลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM4/1-1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน (Perform According to Rules and Regulations of SSHE in Mechanical Maintenance) 1. อธิบายระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Describe rules and regulations of safety working in petroleum and petrochemical industry) PPM4/1-1.01 101917
PPM4/1-1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน (Perform According to Rules and Regulations of SSHE in Mechanical Maintenance) 2. อธิบายสภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุง (Describe unsafe conditions and unsafe behaviors in mechanical maintenance) PPM4/1-1.02 101918
PPM4/1-1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน (Perform According to Rules and Regulations of SSHE in Mechanical Maintenance) 3. อธิบายความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Explain hazards and risks in mechanical maintenance in petroleum and petrochemical industry) PPM4/1-1.03 101919
PPM4/1-2 เข้าใจหลักการพื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย (Understand Basic Principle of Working in Mechanical Maintenance Safety) 1. ระบุประเภทของ Work permit สำหรับการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Identify types of work permit in mechanical maintenance) PPM4/1-2.01 101920
PPM4/1-2 เข้าใจหลักการพื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย (Understand Basic Principle of Working in Mechanical Maintenance Safety) 2. อธิบายการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้สำหรับการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย (Explain tool usage and inspection for working in mechanical maintenance safety) PPM4/1-2.02 101921
PPM4/1-2 เข้าใจหลักการพื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย (Understand Basic Principle of Working in Mechanical Maintenance Safety) 3. อธิบายการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงานขณะปฏิบัติงานและภายหลังจากเสร็จงาน  (Describe how to check working condition and safety perform before, during and after maintenance) PPM4/1-2.03 101922
PPM4/1-2 เข้าใจหลักการพื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย (Understand Basic Principle of Working in Mechanical Maintenance Safety) 4. อธิบายรายละเอียดของเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Describe related safety’s document and report in mechanical maintenance) PPM4/1-2.04 101923

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    ระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

    สภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุง

    ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

    ประเภทของ Work permit สำหรับการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล

    การใช้และการตรวจสอบเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้สำหรับการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัยการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงานขณะปฏิบัติงานและภายหลังจากงานแล้วเสร็จ

    การตรวจสอบสภาพพื้นที่และการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงาน, ขณะปฏิบัติงาน และภายหลังจากงานแล้วเสร็จ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค)คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลเกี่ยวกับความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องกลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องมือกล

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        มีความรู้และเข้าใจข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน 

        รู้และเข้าใจระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อธิบายสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุง มีความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

        เข้าใจหลักการพื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย รู้ประเภทของ Work permit สำหรับการทำงาน

        ซ่อมบำรุงเครื่องกล เข้าใจในการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้สำหรับการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างปลอดภัย อธิบายการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงาน 

        ขณะปฏิบัติงานและภายหลังจากเสร็จงาน เข้าใจรายละเอียดของเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ