หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบการซ่อมบำรุง การใช้เครื่องมือและวัสดุสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Maintenance System, Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-076ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบการซ่อมบำรุง การใช้เครื่องมือและวัสดุสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Maintenance System, Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้เรื่องประเภทของการซ่อมบำรุง แผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้งานเครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้งานระบบ Hydraulic ในเครื่องจักรและอุปกรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM4/5-1 รู้จักประเภทของการซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Type and Maintenance Plan of Machinery and Equipment ) 1. อธิบายประเภทของการบำรุงรักษาและการวางแผนงานบำรุงรักษาของเครื่องกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Describe type and plan applied for machinery and equipment) PPM4/5-1.01 101949
PPM4/5-1 รู้จักประเภทของการซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Type and Maintenance Plan of Machinery and Equipment ) 2. อธิบายประเภทและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง (Describetype and standard of material used in machinery and equipment) PPM4/5-1.02 101950
PPM4/5-2 รู้เรื่องการใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Type of Tool and Usage for Maintenance Machinery and Equipment) 1. อธิบายระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานพื้นฐานในการใช้งานปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting devices) (Describe regulations and requirements basic operation of cranes and lifting devices in maintenance work) PPM4/5-2.01 101951
PPM4/5-2 รู้เรื่องการใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Type of Tool and Usage for Maintenance Machinery and Equipment) 2. อธิบายประเภทและการใช้นั่งร้าน (scaffolding) ในงานซ่อมบำรุง (Describe type of scaffolding and working procedure in maintenance work) PPM4/5-2.02 101952
PPM4/5-2 รู้เรื่องการใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Type of Tool and Usage for Maintenance Machinery and Equipment) 3. อธิบายประเภทและการใช้งานของเครื่องมือวัดในงานซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม (Describe type and application of measurement tool in maintenance work) PPM4/5-2.03 101953
PPM4/5-3 รู้เรื่องการใช้งานระบบ Hydraulic ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Hydraulics System and Operation in Machinery and Equipment) 1. อธิบายการทำงานของระบบไฮโดรลิกส์และการใช้งานในงานซ่อมบำรุง (Explain, describe hydraulic system operation and application in maintenance work) PPM4/5-3.01 101954
PPM4/5-3 รู้เรื่องการใช้งานระบบ Hydraulic ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Know,Understand Hydraulics System and Operation in Machinery and Equipment) 2. อธิบายความผิดปกติในการใช้งานระบบไฮโดรลิกส์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Explain, describe basic malfunction and troubleshooting in hydraulic system operation) PPM4/5-3.02 101955

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    พื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    ประเภทของการซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและนอุปกรณ์ 

    การใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

    การใช้ระบบ Hydraulic ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะความรู้เรื่องประเภทของการซ่อมบำรุง แผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

        การใช้งานเครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้งานระบบ Hydraulic ในเครื่องจักรและอุปกรณ์พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ