หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Fundamental of Machine and Equipment Used in Production Process)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-073ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Fundamental of Machine and Equipment Used in Production Process)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (rotating equipment) และ mechanical component และมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ static equipment และระบบท่อ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM4/2-1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Understand Basic Rotating Equipment and Mechanical Component Pump, Compressor, Blower/Fan, Agitator/Mixer, Bearing, Seal/Mechanical seal, Lubrication System) 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Describe basic principle and maintain rotating machine and mechanical component) PPM4/2-1.01 101924
PPM4/2-1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Understand Basic Rotating Equipment and Mechanical Component Pump, Compressor, Blower/Fan, Agitator/Mixer, Bearing, Seal/Mechanical seal, Lubrication System) 2. ระบุชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องจักร (Identify parts and their functions in rotating machine and mechanical components) PPM4/2-1.02 101925
PPM4/2-1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Understand Basic Rotating Equipment and Mechanical Component Pump, Compressor, Blower/Fan, Agitator/Mixer, Bearing, Seal/Mechanical seal, Lubrication System) 3. อธิบายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Describe design, selection requirement and standard for rotating machine and mechanical components) PPM4/2-1.03 101926
PPM4/2-1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Understand Basic Rotating Equipment and Mechanical Component Pump, Compressor, Blower/Fan, Agitator/Mixer, Bearing, Seal/Mechanical seal, Lubrication System) 4. อธิบายประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบหล่อลื่นในเครื่องจักร (Describe type and purposes of lubrication system used in rotating machine) PPM4/2-1.04 101927
PPM4/2-2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Basic Components and Functions of Static Equipment and Piping System) 1. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อในกระบวนการผลิต (Describe basic principle and maintain Static Equipment and Piping system) PPM4/2-2.01 101928
PPM4/2-2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Basic Components and Functions of Static Equipment and Piping System) 2. ระบุชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในอุปกรณ์ที่และระบบท่อ (Identify parts and their functions in Static Equipment and Piping system) PPM4/2-2.02 101929
PPM4/2-2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Basic Components and Functions of Static Equipment and Piping System) 3. อธิบายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและใช้งานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่ออุปกรณ์ (Describe design, selection requirement and standard for Static Equipment and Piping system) PPM4/2-2.03 101930
PPM4/2-2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ (Understand Basic Components and Functions of Static Equipment and Piping System) 4. อธิบายประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบฉนวนกันความร้อนและอิฐทนไฟในอุปกรณ์คงที่และระบบท่อเครื่องจักร (Describe type and purposes of lubrication system used in Static Equipment and Piping system) PPM4/2-2.04 101931

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    องค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Rotating) และ Mechanical Component

    องค์ประกอบและหลักการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ (Static Equipment)และระบบท่อ (Piping system)

    ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบการหล่อลื่นในเครื่องจักร

    ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบฉนวนกันความร้อนและอิฐทนไฟในอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล (Rotating) และ Mechanical Component และมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ (Static Equipment) และระบบท่อ (Piping system) พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษา ระบุชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องจักร อธิบายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ อธิบายประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบหล่อลื่น

        ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เคงที่และระบบท่อ อธิบายหลักการทำงาน ระบุชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ อธิบายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบและใช้งานของอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ อธิบายประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานระบบฉนวนกันความร้อนและอิฐทนไฟในอุปกรณ์คงที่และระบบท่อ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ