คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการทำงานให้บรรลุตามคำสั่งในการใช้และเตรียมเครื่องมือช่าง (Hand Tools) และเครื่องวัดเพื่อการตรวจซ่อม สามารถสนับสนุนตรวจซ่อมระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ทั้งระบบทางกลและไฟฟ้า ติดตั้งและรื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์ สามารถใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์ และสามารถสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้ รวมถึงทราบวิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือช่าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ระดับ 1 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขา วิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

 

  คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอ นิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไม่ต้องการ
กรณีที่ 2  จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ป
กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของช่างหรือผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-1-241ZB ใช้เครื่องมือช่าง
MET-ZZZ-1-242ZB สนับสนุนตรวจสอบระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-1-243ZB ติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-1-244ZB รื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ