หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-1-243ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020101 จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 1.1จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง
1020101 จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 1.2จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง
1020102 จัดเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 2.1อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง
1020102 จัดเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 2.2ติดตั้งและทดสอบระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- อ่านและเข้าใจคู่มือ

- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทํางานของเครื่องมือแพทย์

- หลักการทํางานของระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

- การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือวัด

- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

(ง) วิธีการประเมิน

- ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

เครื่องมือช่าง (Tools)  

- เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)

- เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)

- คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)

- อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)  

- มัลติมิเตอร์ (Multi meter)

- เมกกะโอห์มมิเตอร์ (Mega ohm meter)

- คลิปแอมมิเตอร์ (Clip amp meter)

- กราวด์แคล้มป์มิเตอร์ (Ground clamp meter)

- ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

- มาตรวัด (Gauges)

วัสดุ (Materials)  

- สายไฟฟ้า (Wires)

- ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)

- ลวดผูก (Wire tie)

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)  

- เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood pressure monitor)

- เกจวัดแรงดันออกซิเจน (O2 Regulator)

- เครื่องชั่งน้ำหนัก (Body scale)

- เครื่องดูดเสมหะ (Suction)

- เครื่องนึงฆ่าเชื้อ (Autoclave)

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)  

- แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)

- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:

- การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน

- สังเกตการ / การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ