คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการทำงานตามวิธีการปฎิบัติที่กำหนดไว้แล้วแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นโดยสามารถระบุชนิดและประเภทพร้อมทั้งตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นได้ สามารถใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้ รวมถึงทราบวิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือช่างได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

 

  คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคา ทรอนิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องการ
กรณีที่ 2  จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือ เทียบเท่า  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี 
กรณีที่ 3  ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของช่างหรือผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-2-080ZB ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-081ZB ใช้เครื่องมือวัดตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-084ZB ติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-2-085ZB สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
MET-ZZZ-2-086ZB ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-2-087ZB สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา
MET-AUHH-282A รื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน
MET-PXCZ-278A สนับสนุนตรวจสอบระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ