หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-1-244ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการรื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020201 จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสำหรับการรื้อถอน 1.1 จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง
1020201 จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสำหรับการรื้อถอน 1.2 จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
1020202 รื้อถอนระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 2.1 เลือกใช้เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
1020202 รื้อถอนระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 2.2 การปิดระบบก่อนการรื้อถอน
1020202 รื้อถอนระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 2.3 รื้อถอน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- อ่านและเข้าใจคู่มือ

- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทํางานของเครื่องมือแพทย์

- หลักการทํางานของระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

- การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือวัด

- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดย

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

(ง) วิธีการประเมิน

- ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

เครื่องมือช่าง (Tools)  

- เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)

- เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)

- คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)

- อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)  

- มัลติมิเตอร์ (Multi meter)

- เมกกะโอห์มมิเตอร์ (Mega ohm meter)

- คลิปแอมมิเตอร์ (Clip amp meter)

- กราวด์แคล้มป์มิเตอร์ (Ground clamp meter)

- ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

- มาตรวัด (Gauges)

วัสดุ (Materials)  

- สายไฟฟ้า (Wires)

- ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)

- ลวดผูก (Wire tie)

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)  

- เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood pressure monitor)

- เกจวัดแรงดันออกซิเจน (O2 Regulator)

- เครื่องชั่งน้ำหนัก (Body scale)

- เครื่องดูดเสมหะ (Suction)

- เครื่องนึงฆ่าเชื้อ (Autoclave)

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)  

- แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)

- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:

- การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน

- สังเกตการ / การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ