หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือช่าง

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-1-078ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือช่าง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการใช้เครื่องมือช่าง (Hand Tools)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010101 ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อม 1.1 เรียกชื่อเครื่องมือช่าง 161849
1010101 ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อม 1.2ระบุการใช้งาน 161850
1010102 ใช้เครื่องมือวัดในการตรวจซ่อม 2.1เลือกย่านการวัดของเครื่องมือ 161851
1010102 ใช้เครื่องมือวัดในการตรวจซ่อม 2.2 อ่านค่าจากการแสดงผลของเครื่องมือวัด 161852
1010103 จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือ 3.1จัดเก็บเป็นระเบียบสะดวกต่อการหยิบใช้ 161853
1010103 จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือ 3.2ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 161854

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- อ่านคู่มือ

- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทํางานของระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

- การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือวัด

- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

(ง) วิธีการประเมิน

- ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

เครื่องมือช่าง (Tools)  

- เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)

- เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)

- คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)

- อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)  

- มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)

- มาตรวัด (Guage)

เครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)  

- ระบบไฟฟ้า (Electric system)

- ระบบก๊าซทางการแพทย์ (Medical gas system)

- ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical vacuum pump system)

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)  

- แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)

- ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)

คู่มือ  

- คู่มือการทํางานของเครื่อง (Operation manual)

- คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง (Service manual)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:

- การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน

- การสังเกต / การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ