Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้เครื่องมือช่าง
1
2
3
สนับสนุนตรวจสอบระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
4
5
ติดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์
6
7
รื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรการแพทย์/หัวหน้างาน
8
9

ยินดีต้อนรับ