คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้านต่างๆ ควบคุมการลงบันทึกยอดขายรายวัน รวมทั้งการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ภายในร้านของพนักงาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามกำหนด ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0121 ควบคุมการดำเนินธุรกิจอาหารตามแผนงาน
0122 กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ยินดีต้อนรับ