Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ควบคุมการดำเนินธุรกิจอาหารตามแผนงาน
1
2
3
กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4
5

ยินดีต้อนรับ