คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการฝึกอบรมให้พนักงานด้านเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการ (เตรียมโต๊ะ พื้นที่ ภาชนะ ด้านบริการ (ต้อนรับและบริการ) ด้านหลังบริการ (คิดค่าบริการ จัดเก็บ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อพร้อมให้บริการ) การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การจำหน่ายสินค้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือ 2. ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ระดับ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0123 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนด
0124 ช่วยบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ยินดีต้อนรับ