คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มให้มีความปลอดภัย ควบคุมให้อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดำเนินการควบคุมต้นทุนของสินค้า และดำเนินการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หรือ 2. ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ระดับ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0125 ควบคุมดูแลมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่ม
0126 ควบคุมงบประมาณในการบริหารร้าน

ยินดีต้อนรับ