คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านพัฒนากระบวนการเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งมีความสามารถในการวางแผนการพัฒนากระบวนการเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรดำเนินการพัฒนากระบวนการเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรสรุปรายงานผลการพัฒนากระบวนการเตรียมการผลิตวางแผนการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานและสรุปรายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4

                    1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

                    1.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4 หรือ

                    1.3 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

                    1.4 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4

                    2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4 จำนวน 7 หน่วย

          3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

                    3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • เกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง
  • ผู้ปฏิบัติงานการเกษตรในแปลง/ฟาร์ม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-SFA-4-013ZA พัฒนากลุ่ม/องค์กร
ARC-SFA-4-012ZA พัฒนาตนเองและทีมงาน
ARC-SFA-4-011ZA จัดการของเสียทางการเกษตร
ARC-SFA-4-010ZA จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ARC-SFA-4-001ZA พัฒนากระบวนการเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ
ARC-SFA-4-002ZA พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CB-0325-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ยินดีต้อนรับ