คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านพัฒนากระบวนการจัดการผลผลิตในแปลง/ฟาร์มตามหลักวิชาการที่มีความซับซ้อน โดยสามารถดำเนินการคัดเลือกวิธีการจัดการผลผลิตและดำเนินการ ดำเนินการจัดการผลผลิตในแปลง/ฟาร์ม และสรุปรายงานผลการพัฒนาการจัดการผลผลิตในแปลง/ฟาร์มรวมทั้งมีความสามารถในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5

                    1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5 หรือ

                    1.2 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

                    1.3 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5

                    2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 4 จำนวน 7 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5 จำนวน 7 หน่วย

          3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

                    3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • เกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง
  • ผู้ปฏิบัติงานการเกษตรในแปลง/ฟาร์ม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-JZJH-307A พัฒนาตนเองและทีมงาน
ARC-KKIL-308A พัฒนากลุ่ม/องค์กร
ARC-DURB-309A พัฒนาภาคีและเครือข่าย
ARC-IHWC-306A จัดการของเสียทางการเกษตร
ARC-BOFE-305A จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ARC-ZLZV-298A พัฒนากระบวนการจัดการผลผลิตในแปลง/ฟาร์มตามหลักวิชาการ
ARC-HUBI-303A จัดการองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CB-0325-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ยินดีต้อนรับ