คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เจราจาต่อรองนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการปิดการขายแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน

3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

  2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-3-006ZA ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-3-005ZA จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-3-004ZA ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-3-003ZA ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0369-A : มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 4
ระดับ 5

ยินดีต้อนรับ