คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคและอาหารทางสายให้อาหารตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง และดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นที่ในการประกอบอาหารให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ 2. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 2 หรือ 3. มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกการประกอบอาหารเฉพาะโรคในสถานพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-3-045ZA ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
HLT-MDH-3-046ZA ประกอบอาหารทางสายให้อาหาร
HLT-MDH-3-047ZA ดูแตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ