คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป คืออาหารที่รับประทานกันปกติแต่มีรสชาติที่ไม่จัด รวมทั้งมีทักษะในการใช้วิธีการประกอบอาหารได้หลากหลายได้เช่น การทอด การผัด การต้ม การนึ่ง ฯลฯ และสามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชำนาญ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ 2. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 1 หรือ 3. มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกการประกอบอาหารในสถานพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-2-043ZA ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
HLT-MDH-2-044ZA จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ