คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ในเตรียมวัตถุดิบในประกอบอาหาร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ประกอบอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหารได้ตามมาตรฐานงานโภชนาการ และหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูแลทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. . มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 3. ผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 4. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประกอบอาหารภายในหน่วยงานอย่างน้อย 6 เดือน และ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-1-040ZA จัดเตรียมวัตถุดิบ
HLT-MDH-1-041ZA เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
HLT-MDH-1-042ZA จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ