หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-1-041ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10702.01 จัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 1. จัดเตรียมพื้นที่ให้สะดวกแก่การประกอบอาหาร 10702.01.01
10702.01 จัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 10702.01.02
10702.02 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 1. สวมใส่ผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 10702.02.01
10702.02 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมอาหาร 10702.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ