Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ชั้น 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัตถุดิบ
1
2
เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
3
4
จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบ
5
6

ยินดีต้อนรับ