คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการรักษาสภาพของศพภายในสถานที่จัดเก็บ สามารถจัดเก็บศพได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ และมีความรู้ความชำนาญในการแยกประเภทศพได้อย่างถูกต้อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 2 หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์การรักษาและการเก็บศพไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-3-033ZA แยกประเภทของศพ
HLT-MDH-3-034ZA รักษาและเก็บศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ