คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการควบคุมการทำงานทั้งหมดภายในห้องศพให้เป็นไปตามระบบ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องศพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 4 และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.). หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องศพไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-5-037ZA บริหารจัดการห้องศพ
HLT-MDH-5-038ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
HLT-MDH-5-039ZA ให้คำแนะนำหน้าที่งานเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ