คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพภายในหน่วยงาน มีความรู้ในหลักปฏิบัติการเคลื่อนย้ายศพอย่างถูกต้อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเคลื่อนย้ายศพภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-1-029ZA เคลื่อนย้ายศพภายในหน่วยงาน
HLT-MDH-1-030ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ