คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและความรู้ความชำนาญด้านการตกแต่งศพ การช่วยแพทย์ผ่าศพเพื่อการชันสูตร รวมทั้งสามารถจัดการอวัยวะของศพตามกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 3 หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ 3 มีประสบการณ์ตกแต่งบาดแผลศพ การเย็บบาดแผลศพ หรือการช่วยแพทย์ผ่าศพไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-4-035ZA ตกแต่งและช่วยผ่าศพ
HLT-MDH-4-036ZA จัดการอวัยวะของศพตามแนวทางปฏิบัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ