Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
แยกประเภทของศพ
1
2
รักษาและเก็บศพ
3
4
5

ยินดีต้อนรับ