หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาและเก็บศพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-3-034ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาและเก็บศพ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10606.01 ดูแลศพและตกแต่งศพภายนอก 1. ติดต่อและทำการขออนุญาตจากญาติของผู้ตาย 10606.01.01
10606.01 ดูแลศพและตกแต่งศพภายนอก 2. ทำความสะอาดร่างกายของศพ 10606.01.02
10606.01 ดูแลศพและตกแต่งศพภายนอก 3. ดูแลและตกแต่งศพให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเช่น ทำการปิดช่องทวารทั้ง 5 ของศพ สวมเสื้อผ้าหรือปกปิดร่างกายศพ และตกแต่งใบหน้าของศพให้สวยงามเป็นต้น 10606.01.03
10606.02 เก็บรักษาศพ หรือชิ้นเนื้อ 1. เก็บศพภายในตู้เก็บศพที่มีความเย็น 10606.02.01
10606.02 เก็บรักษาศพ หรือชิ้นเนื้อ 2. เก็บชิ้นส่วนหรือชิ้นเนื้ออย่างถูกต้องและเป็นระบบ 10606.02.02
10606.02 เก็บรักษาศพ หรือชิ้นเนื้อ 3. จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดและตกแต่งศพในบริเวณที่กำหนด 10606.02.03
10606.03 ฉีดยาศพ 1. เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาศพ 10606.03.01
10606.03 ฉีดยาศพ 2. เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการฉีดยาศพ 10606.03.02
10606.03 ฉีดยาศพ 3. ทำการฉีดยาศพ 10606.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ