คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 5 ควรประกอบด้วย การมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการในองค์กร สามารถพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ อาทิเช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า ด้านสินค้าคงคลัง หรือด้านการขนส่ง เป็นต้น อย่างน้อย 5 ปี และ

2) ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง และ

3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักโลจิสติกส์ ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 020104 - 020106

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เช่น ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Assistant Manager) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ (Logistics Specialist) นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Analyst) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-LGT-5-004ZA กำหนดรูปแบบกิจกรรมโลจิสติกส์
LOG-LGT-5-005ZA ประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์
LOG-LGT-5-006ZA จัดการตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0305-A : ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ