หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-LGT-5-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1219 ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการตามแผนการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดหาและคัดเลือกผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ การดำเนินการตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่กำหนดไว้ และการตรวจสอบปัญหาที่พบจากการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ รวมถึงการบริหารจัดการสัญญากับผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินการในการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1.จัดหารายชื่อผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.01 85477
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2. จัดทำตารางการนำเสนอการให้บริการของผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.02 85478
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3. คัดเลือกผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.03 85479
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4. ตรวจสอบสัญญาการให้บริการของผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.04 85480
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 5. รายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.05 85481
020106.1 จัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 6. บริหารสัญญาการให้บริการร่วมกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.1.06 85482
020106.2 ปฏิบัติตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1.วิเคราะห์แผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.2.01 85483
020106.2 ปฏิบัติตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2. ดำเนินการตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.2.02 85484
020106.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนกับผู้ปฏิบัติงานจริง 020106.3.01 85485
020106.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2. ทดสอบระบบก่อนการติดตั้งระบบเข้ากับการปฏิบัติงานจริง 020106.3.02 85486
020106.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานต่างๆก่อนการติดตั้งระบบเข้ากับการปฏิบัติงานจริง 020106.3.03 85487
020106.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4. ประเมินผลการใช้งานรวมถึงปัญหาที่พบจากการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 020106.3.04 85488
020106.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 5.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อตกลงตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการให้บริการก่อนที่ผู้ให้บริการจะส่งมอบงาน 020106.3.05 85489

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะการบริหารโครงการ

(2) ทักษะการบริหารแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณ

(3) ทักษะการคิดเชิงตรรกะ และการคิดเชิงวิเคราะห์

(4) ทักษะในการบริหารสัญญา

(5) ทักษะการสื่อสาร และการโน้มน้าวทีมงาน

(6) ทักษะการใช้เทคโนโลยี


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์

(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโลจิสติกส์

(3) ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

(4) ความรู้ในการจัดทำและบริหารสัญญา

(5) ความรู้ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   (1) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ หรือ

   (2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   (1) ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือ

   (2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือ

   (3) บทความ บทสัมภาษณ์ หรือผลงานนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลจิสติกส์         

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   (1)   ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ง) วิธีการประเมิน

   (1) การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับความรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

   (2) การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือการสัมภาษณ์ 15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   (1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถจัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ได้

   (2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถปฏิบัติตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ได้

   (3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   (1) รายชื่อผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ควรเป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี  โลจิสติกส์ที่เลือก และต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทกำหนด

   (2) ตารางการนำเสนอการให้บริการมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น จะต้องมีข้อมูลที่ระบุว่าระบบสามารถตอบสนองสิ่งที่บริษัทต้องการได้อย่างไร แผนการดำเนินงานแบบคร่าวๆ รายชื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมใกล้เคียงที่ใช้บริการ ความสามารถในการให้บริการของบริษัท เช่น สามารถให้บริการได้ภายในเวลาเท่าใด พื้นที่ให้บริการ เป็นต้น 

   (3) รายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ควรสรุปเหตุผลและข้อคิดเห็นในการเลือกผู้ให้บริการ

   (4) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนดำเนินการประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดทำแผน ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณที่ใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ในการจัดทำแผน เป็นต้น  

   (5) แผนการดำเนินงานควรเขียนอย่างชัดเจนสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้

   (6) ขั้นตอนการทดสอบระบบประกอบด้วยการเขียนแผนการทดสอบ (โดยจำลองสถานะการทดสอบตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริงที่กำหนด) ดำเนินการทดสอบตามแผน สรุปผลการทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขระบบ เป็นต้น  

   (7) รายงานการทดสอบระบบและประเมินผลการใช้โดยสรุปจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละส่วนงานที่ทำการทดสอบ (ว่าสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่รวมทั้งอาจระบุปัญหาที่พบพร้อมคำแนะนำในการแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม) และรายงานสรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 

   (8) เกณฑ์ในการประเมินผลการใช้งาน เช่น 1. คุณภาพของข้อมูลที่ได้จากระบบในด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน 2. ความยืดหยุ่นของระบบ (สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้) 3. การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4. ความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ (โดยเฉพาะการสำรองข้อมูลในกรณีที่ server มีปัญหา) 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน เป็นต้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดหาผู้พัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

2. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

 
ยินดีต้อนรับ