คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 6 ควรประกอบด้วย การมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบการทำงาน กลยุทธ์ขององค์กร นวัตกรรมในการทำงานและการพัฒนาบุคลากร การคิดค้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการบริหารองค์กร
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ อาทิเช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า ด้านสินค้าคงคลัง หรือด้านการขนส่ง เป็นต้นอย่างน้อย 5 ปี และ

2) มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี และ

3) ผ่านการอบรมในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง และ

4) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักโลจิสติกส์ ชั้น 6 จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 020201 - 020203

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Director) ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Logistics Consultant)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-LGT-6-007ZA วางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
LOG-LGT-6-008ZA วางแผนงบประมาณโลจิสติกส์
LOG-LGT-6-009ZA วางแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ