คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 4 ควรประกอบด้วย การมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และประเมินผลการทำงานของตนเองได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักโลจิสติกส์ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ อาทิเช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า ด้านสินค้าคงคลัง หรือด้านการขนส่ง เป็นต้น อย่างน้อย 3 ปี และ

2) ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง และ

3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักโลจิสติกส์ ชั้น 4 จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 020101 - 020103

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เช่น หัวหน้างานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Supervisor) หัวหน้าปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Operation Supervisor) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Assistant Manager) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-LGT-4-001ZA ดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
LOG-LGT-4-002ZA จัดการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
LOG-LGT-4-003ZA จัดการสื่อสารด้านโลจิสติกส์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0305-A : ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ