หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-LGT-5-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1219 ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า การประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ และการประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์และลดต้นทุนตลอดทั้งกิจกรรมโลจิสติกส์ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
020105.1 ประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า 1.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า 020105.1.01 85466
020105.1 ประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า 2. เปรียบเทียบระดับการให้บริการกับคู่แข่ง (Benchmark) 020105.1.02 85467
020105.1 ประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า 3. ประเมินระดับการให้บริการกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 020105.1.03 85468
020105.1 ประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 020105.1.04 85469
020105.2 ประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ 1. คำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ 020105.2.01 85470
020105.2 ประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ 2. เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์กับคู่แข่ง (Benchmark) 020105.2.02 85471
020105.2 ประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ 3. ประเมินต้นทุนโลจิสติกส์กับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 020105.2.03 85472
020105.2 ประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ 020105.2.04 85473
020105.3 ประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบ 1.เปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งมอบกับคู่แข่ง (Benchmark) 020105.3.01 85474
020105.3 ประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบ 2. ประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบกับตัวชี้วัดที่กำหนด 020105.3.02 85475
020105.3 ประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบ 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบการบริการ 020105.3.03 85476

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะในการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุน

(2) ทักษะในการสื่อสาร

(3) ทักษะในการมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ

(4) ทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้า

(5) ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(6) ทักษะในการให้คำแนะนำ

(7) ทักษะในการเป็นผู้นำ

(8) ทักษะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กร

(9) ทักษะในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

(2) ความรู้ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์

(4) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและความเข้าใจด้านเทคโนโลยี14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   (1) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ หรือ

   (2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   (1) ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ หรือ

   (2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   (1) ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ง) วิธีการประเมิน

   (1) การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับความรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

   (2) การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือการสัมภาษณ์ 15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   (1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้าได้

   (2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ได้

   (3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   (1) การวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้าด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการใช้แบบสอบถาม

   (2) ต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วยต้นทุนตลอดทั้งกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนการจัดหาและจัดซื้อ ต้นทุนด้านคลังสินค้า ต้นทุนสินค้าคงคลัง และต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการประเมินประสิทธิภาพระดับการให้บริการลูกค้า

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

2. เครื่องมือประเมินการประเมินประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

3. เครื่องมือประเมินการประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบการบริการ

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

 
ยินดีต้อนรับ