คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ จัดเตรียม ดูแล และทำความสะอาด ยานพาหนะ/ภาชนะบรรทุก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมใช้งาน มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคลได้ สามารถระบุประเภทของมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามเครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตรายจากแหล่งรวบรวมของเสียได้ เลือกใช้ภาชนะในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามตู่มือปฏิบัติงาน สามารถขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงยานพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักรและวิธีที่ใช้เครื่องจักร รวมทั้งใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อได้ ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างปลอดภัย สามารถบันทึก ตรวจสอบข้อมูล และส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อได้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่ง ของเสียชุมชน ชั้น 3

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    2.2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ชนิดที่ 2 - 4)

    2.3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.4. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชนไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

    2.5. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

    2.6. หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน  หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-3-005ZA เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
EVM-CWM-3-006ZA ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ
EVM-CWM-3-007ZA ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ