Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
1
2
ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ
3
4
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
5
6

ยินดีต้อนรับ