หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-CWM-3-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นที่กำหนด และการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อที่รวบรวมส่งให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยจะสามารถบอกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งของมูลฝอยติดเชื้อ บอกวิธีการเปิดและปิดสัญญาณไฟรถเพื่อแจ้งเตือนทั้งขณะจอดรวบรวมขนถ่ายของเสียและขับขี่ยานพาหนะในขณะปฏิบัติงาน สามารถขับขี่ยานพาหนะที่บรรทุกของเสียชุมชนไปส่งยังสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หากเกิดอุบัติเหตุสามารถปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนของหน่วยงานได้ถูกต้อง สามารถส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อให้สถานที่จัดการ ซึ่งต้องทำตรวจสอบข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อที่ดำเนินการขนส่งก่อนส่งมอบ ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรองรับของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข
2. ระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558”
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01107.01 ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด 1. บอกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 01107.01.01
01107.01 ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด 2. ชี้แจงวิธีการเปิด-ปิดสัญญาณไฟรถเพื่อแจ้งเตือน ทั้งขณะจอดรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อและขับขี่ยานพาหนะ 01107.01.02
01107.01 ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด 3. ขับขี่ยานพาหนะบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อไปส่งยังสถานที่รับจัดการของเสีย 01107.01.03
01107.01 ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด 4. ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 01107.01.04
01107.02 ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อที่ดำเนินการขนส่งก่อนส่งมอบ 01107.02.01
01107.02 ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 2. ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อลงจากพาหนะ ณ จุดรองรับ ของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน 01107.02.02
01107.02 ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 3. ส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 01107.02.03
01107.02 ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 4. บันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 01107.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะในการขับขี่รถบรรทุกสิ่งของตามกฎหมายจราจร
2. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือประจำยานพาหนะ รวมถึงสามารถบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ
3. ทักษะการสังเกต วัตถุ สิ่งผิดปรกติ 
4. ทักษะการบันทึกผลข้อมูล
5. ทักษะในการตรวจสอบข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อจากฉลาก ป้าย ข้อความเตือนบนภาชนะบรรจุ
6. ทักษะการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. กฎหมายจราจรและข้อบังคับกรมขนส่งทางบก
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขนส่งของเสีย
3. วิธีการเปิดปิดสัญญาณไฟและวิธีการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟรถยนต์
4. ความรู้เกี่ยวเส้นทางการขนส่งของเสีย เช่น พิกัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมของถนน
5. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายส่วนบุคคล 
6. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียที่ทำการขนส่ง
7. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 
8. วิธีการปฏิบัติ การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
9. วิธีการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ถ้ามี)
2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ชนิดที่ 2 - 4)
4. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตในการดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อน การดำเนินการขนส่งครอบคลุมทั้งการขับขี่ยานพาหนะบรรทุกรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นทางที่กำหนดและทำการส่งมอบของมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อในการทำงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องการขับขี่ยานพาหนะสำหรับการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นทางที่หน่วยงานกำหนด จอดยานพาหนะพร้อมให้สัญญาณไฟรถยนต์ที่จุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อทำการรวบรวมขนถ่ายมูลฝอย
  ติดเชื้อขึ้นยานพาหนะ ขับขี่ยานพาหนะที่บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อไปส่งยังสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งถ้าหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถ ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ในการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบข้อมูลของเสียชุมชนที่ดำเนินการขนส่งก่อนการส่งมอบ แล้วจึงมอบมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรองรับของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อและบันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของมูลฝอยติดเชื้อที่ให้ตรงตามใบงาน/เอกสารกำกับการขนส่งฯ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อในระหว่างดำเนินการขนส่ง 
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ความรู้เกี่ยวกับถนนและเส้นทางขนส่ง ครอบคลุมถึง พิกัด สภาพแวดล้อมของถนน และเส้นทางขนส่งที่ต้องใช้ 
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย รองเท้า วิทยุสื่อสาร เสื้อผ้า เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น
3. มูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ของเสียที่เป็นสิ่งของหรือชิ้นส่วนอวัยวะที่ออกจากร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีเชื้อโรค มีโอกาสแพร่กระจายจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข เป็นต้น
4. ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถังโลหะ ขวดแก้ว ที่ปิดมิดชิด ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารสุข  เป็นต้น
5. อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่น  เช่น ผ้าใบคลุม ตะแกรง ตาข่ายกันปลิว ภาชนะรองน้ำชะขยะ เป็นต้น
6. เส้นทางที่กำหนด ครอบคลุมถึง จุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจนถึงสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
7. ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงาน ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) กรณีรถบรรทุกของเสียเกิดอุบัติเหตุ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ แจ้งหรือติดต่อหัวหน้างานหรือผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการประเมินสถานการณ์เป็นลำดับแรก
2) กรณีของเสียตกหล่น/รั่วไหลระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น ให้ผู้ปฏิบัติจอดยานพาหนะ และโทรศัพท์แจ้งหรือติดต่อหัวหน้างานหรือผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการประเมินสถานการณ์เป็นลำดับแรก
8. รายละเอียดการส่งมอบ ประกอบด้วย ปริมาณ ประเภท วันที่ส่ง สถานที่จัดส่ง เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อยขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด

     1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 

    1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ