คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              สามารถระบุของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายจากแหล่งรวบรวมของเสีย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของเสียชุมชน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชนให้พร้อมใช้งาน ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์/เครื่องมือ สามารถระบุประเภทของภาชนะที่ใช้บรรจุของเสียชุมชนที่ไม่อันตราย และระบุประเภทอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้รวบรวมของเสียก่อนนำขึ้นยานพาหนะได้ สามารถขนถ่ายของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงพาหนะด้วยวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องจักรได้ สามารถใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของของเสียระหว่างขนส่งได้ ทำความสะอาดแหล่งรวบรวมของเสียชุมชนหลังการขนถ่ายของเสีย สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่ง ของเสียชุมชน ชั้น 1

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1 หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน หมายเหตุ :N/A

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-1-001ZA เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-1-002ZA ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ