คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถระบุประเภทของเสียที่เป็นอันตราย และความเป็นอันตรายได้ตามฉลากป้ายสัญญาลักษณ์ เครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตรายได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายได้อย่างปลอดภัย สามารถขนถ่ายของเสียที่เป็นอันตรายจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงพาหนะด้วยวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องจักรได้ สามารถจัดวางของเสียที่เป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตราย และใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของของเสียได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายได้ สามารถดำเนินการขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างปลอดภัย บันทึกรายละเอียดการส่งมอบของเสียชุมชนทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่ง ของเสียชุมชน ชั้น 2

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 4 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    2.2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ชนิดที่ 2 - 4)

    2.3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชนไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-2-001ZA เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน
EVM-CWM-2-002ZA ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ
EVM-CWM-2-003ZA ขนถ่ายของเสียชุมชนที่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ
EVM-CWM-2-004ZA ดำเนินการขนส่งของเสียชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ