หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-CWM-3-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุก่อนการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ สามารถตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย สามารถตรวจสอบสภาพและความสะอาด พร้อมทั้งทำความเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะตามหลักสุขอนามัย พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดก่อนการนำไปใช้ปฏิบัติงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558” 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01105.01 ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน 1. ทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 01105.01.01
01105.01 ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะ/ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมนำไปปฏิบัติงาน 01105.01.02
01105.01 ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดของพาหนะที่ใช้บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ 01105.01.03
01105.02 ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลง ยานพาหนะ 01105.02.01
01105.02 ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 2. ตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงให้พร้อมก่อนนำไปปฏิบัติงาน 01105.02.02
01105.02 ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 3. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงให้พร้อมใช้ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงาน 01105.02.03
01105.02 ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 4. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ 01105.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการสังเกต วัตถุ ความสะอาด สิ่งผิดปกติ เป็นต้น
2. ทักษะการทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ
3. ทักษะการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับความอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ
2. ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากมูลฝอยติดเชื้อ
3. วิธีการทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย
4. วิธีการตรวจสอบความสะอาดและสภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ 
5. วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดและสภาพ
6. ความรู้ด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงานของหน่วยงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. หลักฐานใบรับรอง ใบผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมก่อนขนส่งของมูลฝอยติดเชื้อ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน ใบผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตในการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อน โดยการปฏิบัติงานคลอบคลุมถึง การตรวจสอบความสะอาดและการตรวจสอบสภาพของ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ ผู้ปฏิบัติต้องทำความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ต้องทำการตรวจสอบสภาพและความสะอาดของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบ ก่อนนำไปปฏิบัติงาน
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสภาพและความสะอาดของภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมใช้งาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ
3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีหลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพ มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกดังนี้ ชื่อของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทำการตรวจ สภาพความเสียหายของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งาน วันและเวลาในการตรวจสภาพ  การแจ้งเปลี่ยน ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ผลการทดลองให้อุปกรณ์ ความพร้อมในการนำไปใช้งาน เป็นต้น 
2. การตรวจสอบความสะอาด เป็นการประเมินด้วยสายตา โดยจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก ที่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ สะอาดผ่านกระบวนการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำไปใช้งาน
3. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาด มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกดังนี้ ชื่อของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทำการตรวจ สภาพสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งาน  รอบวันและเวลาในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามหลักสุขอนามัย ความพร้อมในการนำไปใช้งาน เป็นต้น
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ถุงเท้า แว่นตานิรภัย รองเท้า วิทยุสื่อสาร หมวก เสื้อผ้า เสื้อสะท้อนแสง น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น
5. มูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ของเสียที่เป็นสิ่งของหรือชิ้นส่วนอวัยวะที่ออกจากร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีเชื้อโรค มีโอกาสแพร่กระจายจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข เป็นต้น
6. ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถังโลหะ ขวดแก้ว ที่ปิดมิดชิด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หรือที่ได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารสุข
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ที่คีบ ไม้กวาด ที่ตักขยะ คราด จอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ สารเคมี กระบะ รถลาก รถเข็น เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อยตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน

    1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย)

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ

    1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน



ยินดีต้อนรับ