คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ปฏิบัติการถ่ายลำและผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต หรือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร หรือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกและนำเข้า

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5

3. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการส่งออกและนำเข้า อย่างน้อย 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-5-017ZA วางแผนจัดการสินค้าที่รอเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-5-024ZA ควบคุมการขนย้ายสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-5-025ZA ควบคุมสินค้าผ่านแดนที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ