คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน

2. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ

3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพเจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้า หรือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า หรือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกและนำเข้า

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

3. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการส่งออกและนำเข้า อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-3-013ZA ดำเนินการเอกสารการถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-3-015ZA ตรวจสอบหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-3-018ZA ควบคุมสินค้าเพื่อรอถ่ายลำและผ่านแดน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ