คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า หรือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต หรือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 หรือ 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกและนำเข้า

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4

3. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการส่งออกและนำเข้า อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-4-015ZA ตรวจสอบหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-4-014ZA ดำเนินการขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าต้องห้ามต้องกำกัดถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-4-016ZA ตรวจสอบเอกสารเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXI-4-019ZA ดำเนินการขนสินค้าผ่านแดนด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์
LOG-EXI-4-020ZA ดำเนินการขนสินค้าผ่านแดนทางบก
LOG-EXI-4-021ZA ดำเนินการขนส่งถ่ายลำและผ่านแดนทางเรือ
LOG-EXI-4-022ZA ดำเนินการขนส่งถ่ายลำและผ่านแดนทางอากาศ
LOG-EXI-4-023ZA ควบคุมสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ