หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการขนย้ายสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-5-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการขนย้ายสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
31121 กำหนดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางของพาหนะที่ขนส่ง 1.ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งได้ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด 31121.01 76615
31121 กำหนดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางของพาหนะที่ขนส่ง 2. สินค้าถูกเคลื่อนย้ายตามเส้นทางอนุมัติ (Approved Route) อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด 31121.02 76616
31122 แจ้งข้อมูลของที่ขนย้ายระหว่างศุลกากรต้นทางและปลายทาง 1.เอกสารในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 31122.01 76617
31122 แจ้งข้อมูลของที่ขนย้ายระหว่างศุลกากรต้นทางและปลายทาง 2. สินค้าที่ขนย้ายได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบการขนส่ง 31122.02 76618
31123 ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 1.เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการขนส่งสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบได้จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 31123.01 76619
31123 ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 2.สินค้าแดนผ่านที่ผ่านการตรวจสอบหีบห่อและการบรรจุได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่ง 31123.02 76620

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ